Soukromí

Ochrana osobních údajů

Vytvořeno 23. 5. 2018 22:02
Autor: Redakce

Tento dokument pojednává o ochraně osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb webu www.vaseliteratura.cz. Tyto zásady mohou být občas upraveny. Návštěvníkům a uživatelům našeho webu doporučujeme, aby naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali.

Úvodní ustanovení

 

 

Správcem osobních údajů se rozumí provozovatel webu www.vaseliteratura.cz: Roman Šimeček, Teyschlova 1117/25, 63500 Brno, IČ 74922122.

Provozovatel při nakládání s osobními údaji uživatelů dodržuje ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací.

Subjektem údajů rozumíme návštěvníka webu www.vaseliteratura.cz.

Rozsah zpracovávaných údajů

 

 

Pro účely ochrany proti spamu v komentářích pod soutěžemi ukládáme následující údaje

  1. IP adresa vašeho zařízení 
  2. E-mailová adresa uživatele

Na webu www.vaseliteratura.cz nejsou zpracovávány žádné citlivé osobní údaje (ve smyslu článku 9 EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Na webu nedochází k automatickému profilování na základě zpracovávaných osobních údajů.

Účely zpracování a právní základ zpracování

 

 

Osobní údaje uvedené v předchozí sekci jsou vždy zpracovávány na základě oprávněného zájmu nebo dobrovolného souhlasu soutěžícího.

 

Zpracování za účelem ochrany proti spamu

 

Při vložení komentáře zaznamenáváme vaši IP adresu a e-mailovou adresu. Tzto údaje jsou použity pouze pokud je nutné ochránit web proti spamu zakázáním možnosti přidávat komentáře danému uživateli. Údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu.

 

Uživatel tímto výslovně akceptuje podmínky a způsoby zpracování osobních dat popsané v tomto dokumentu, s takovým postupem provozovatele výslovně souhlasí. Tento souhlas se vztahuje pouze ke zpracování osobních údajů za účely vyjmenovanými v tomto článku.

Příjemci osobních údajů

 

 

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb. Takové zpracování probíhá výhradně s vaším souhlasem nebo pokud k tomu existuje oprávněný zájem. 

 

Aktuálně nejsou zpracovávané osobní údaje (IP adresa a e-mailová adresa) předávány žádné třetí straně.

Práva a prohlášení uživatele

 

 

Uživatel má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. Uživatel je oprávněn se též dotazovat na způsoby zabezpečení schraňovaných osobních údajů.

 

Na základě aktivní žádosti (na email admin(zavinac)vaseliteratura.cz má soutěžící také následující práva.

 

 

Uživatel je oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů, bude-li se domnívat, že prodávající nemá závažné a/nebo prokazatelné důvody ke zpracovávání konkrétních osobních údajů. 

 

Uživatel tímto prohlašuje, že rozsah zpracovávání osobních údajů a účely takového zpracování považuje za přiměřené.

Podrobnější informace o právech subjektů údajů naleznete v Kapitole III EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

 

 

Provozovatel prohlašuje, že přijal s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s obecným nařízením.

 

Pro zabezpečení osobních údajů prodávající přijal zejména následující opatření:

 

 

Porušení zabezpečení osobních údajů, případně též únik osobních údajů je provozovatel povinen hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů, resp. uživatelům, kterých se to přímo týká. Tyto povinnosti nastanou tehdy, pokud porušení zabezpečení představuje riziko, resp. vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

Plánovaná doba uložení osobních údajů

 

 

Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s požadavky platné legislativy po dobu existence vašich komentářů na www.vaseliteratura.cz nebo do doby vyslovení vašeho nesouhlasu se zpracováním těchto osobních údajů. Před uplynutím této doby může uživatel využít svých práv uvedených v sekci Práva a prohlášení zákazníka.

 

Závěrečná ustanovení

 

 

Tento dokument týkající se ochrany osobních údajů je platný a účinný ode dne 25. 5. 2018 a vztahuje se na veškeré smluvní vztahy mezi provozovatelem a uživateli,  prostřednictvím webu www.vaseliteratura.cz.

Veškeré právní vztahy v tomto dokumentu výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu týkajícími se ochrany osobních údajů, dále občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.