Recenze: Odborná literatura

Slovník sociální patologie

Recenze: Miroslav Antl, Václav Bělík, Stanislava Hoferková, Jan Hubert, Iva Jedličková, Josef Kasal, Blahoslav Kraus, Jiří Kučírek, Stanislav Pelcák, Tereza Raszková, Eva Šimková, Lucie Šprachalová – Slovník sociální patologie

1 1 1 1 1 (1 hlas)
Vytvořeno 15. 12. 2017 1:00
Autor: Andrej Lobotka

Dvanáctičlenný autorský kolektiv akademických pracovníků katedry sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové přinesl koncem září letošního roku na pulty knihkupectví a knihoven Slovník sociální patologie. Publikace vyšla v nakladatelství Grada Publishing v rámci edice Pedagogika. V českém prostředí se jedná o první publikaci tohoto druhu.


knihaSlovník vznikl v rámci projektu Interní grantové soutěže Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Inovace předmětu Sociální patologie a prevence v rámci společného základu učitelství. Jeho autory jsou Miroslav Antl, Václav Bělík (vedoucí katedry sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové), Stanislava Hoferková, Jan Hubert, Iva Jedličková, Josef Kasal, Blahoslav Kraus, Jiří Kučírek, Stanislav Pelcák, Tereza Raszková, Eva Šimková a Lucie Šprachalová.

Slovník si klade za cíl „...popsat frekventované pojmy z oboru sociální patologie" (str. 5) a pomocí jednoznačného vymezení často používaných hesel pomoct k diskurzu sociální patologie a prevence ve společnosti (str. 6) a podílet se tak na utváření sociální patologie a prevence jako samostatného vědního oboru (str. 101).

Při pohledu do samotného Slovníku sociální patologie čtenáři zjistí, že sociální patologie je „...speciální sociologickou disciplínou, zabývající se negativními jevy projevujícími se v neadekvátních sociálních reakcích, které se vymykají normám uznávaným danou společností. Pojednává nejen o podstatě a charakteristice těchto jevů, ale také o jejich formách, výskytu (prevalenci), důsledcích pro společnost i jedince, příčinách takového jednání a také možnostmi řešení ze strany společnosti." (str. 62, heslo patologie sociální) Sociální patologie a prevence jako vědní obor se tudíž dotýká rovněž témat psychologických, pedagogických, kriminologických, adiktologických i právních.

Z výše prezentovaného pohledu na sociální patologii vychází i výběr pojmů, které byly autorským kolektivemdo slovníku zařazeny. Jednotlivá hesla, která může čtenář v publikaci najít, mapují především problematiku sociální patologie a prevence, ale dotýkají se rovněž dalších vědních disciplín, a to právě výše uvedené psychologie, pedagogiky, kriminologie, práva atd.

Jak plyne z Úvodu, autorský kolektiv se již na samotném počátku příprav slovníku rozhodl, že do publikace nebudou zařazena jména osobností a autorů, kteří se sociální patologií a prevencí zabývají, nebo teoretické koncepty, které by se mohly k problematice sociální patologie a prevence vztahovat, a to z důvodu, že jsou již dostatečně obšírně popsány v jiných publikacích – učebnicích sociální patologie a prevence (str. 5).

V slovníku tak čtenáři naleznou hesla jako bossing, destruktivní kulty, etopedie, exkluze, hráčství patologické, násilí divácké, nekrofilie, psychologie davu, resilience, sexting, syndrom CAN, šikana či záškoláctví, avšak marně by hledali např. heslo Herbert Spencer. Avšak i když se tvůrci slovníku rozhodli nevěnovat osobnostem a autorům, kteří se sociální patologií zabývají, tak pozornější čtenáři se zrovna o výše uvedeném britském filosofovi, sociálním teoretikovi a autorovi organistické teorie společnosti, který jako první zavedl samotný pojem sociální patologie, se něco málo dočtou právě pod heslem patologie sociální (str. 62).

Jednotlivé pojmy jsou ve slovníku řazeny abecedně. Obsahově byly pojmy definovány tak, aby byl jejich význam vysvětlen z úhlu pohledu sociální patologie a prevence. U každého hesla je uvedeno, který z dvanácti autorů heslo zpracoval (příp. kteří z dvanácti autorů heslo zpracovali). U každého hesla je rovněž uvedena použitá odborná literatura nebo odkaz na příslušný právní předpis.

V závěru publikace je možné najít stručné české i anglické shrnutí (Summary), seznam použité literatury (více než 270 českých a zahraničních zdrojů) a seznam použitých právních předpisů a jiných zdrojů. K závěrečnému shrnutí (str. 101 a 102) je nutné poznamenat, že se v podstatě jedná o přepis Úvodu (str. 5 a 6). Dle recenzenta tak mohli autoři české shrnutí v závěru publikace zcela vypustit, čtenář by nebyl tímto krokem nikterak ochuzen.

Slovník sociální patologie je určen zejména odborníkům z oblasti sociální patologie a prevence, studentům oboru sociální patologie a prevence a uchazečům o daný studijní obor. Praktické využití pro publikaci však určitě nalezne i odborná veřejnost se zájmem o sociální patologii a studenti a zájemci o studijní obory blízké (jako je např. sociální pedagogika, speciální pedagogika – etopedie, sociální práce, adiktologie atd.).

Název knihy: Slovník sociální patologie
Autor: Miroslav Antl, Václav Bělík, Stanislava Hoferková, Jan Hubert, Iva Jedličková, Josef Kasal, Blahoslav Kraus, Jiří Kučírek, Stanislav Pelcák, Tereza Raszková, Eva Šimková, Lucie Šprachalová
Nakladatelství: Grada Publishing
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 2017
Vydání: 1.
Počet stran: 120
ISBN 978-80-271-0599-1
Ediční řada: Pedagogika