Knižní novinky

Věda v Moravském zemském muzeu na počátku nového tisíciletí

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
knihy

Na přelomu let 2011 a 2012 vydalo Moravské zemské muzeum pro zájemce nejen o moravskou historii novou výpravnou publikaci Jiří Mitáček, Luděk Galuška a kolektiv: Stopy minulosti. Věda v Moravském zemském muzeu na počátku nového tisíciletí / Tracing the Past. The science in Moravian Museum at the Beginning of the new Millennium. Brno, Moravské zemské muzeum 2011, 474 s. Celkem 21 členný autorský kolektiv pod vedením Jiřího Mitáčka a Luďka Galušky představuje v jednotlivých kapitolách exkurzy do dávné i nedávné historie a hmotné i nehmotné kultury Moravy jako historické země, mnohdy zasazující dějiny svázané s moravským teritoriem do konceptu nejen dějin českých zemí, ale často i do rámce historie celého středoevropského prostoru.Jednotlivé texty věnují pozornost celé škále témat z odborného portfolia humanitních věd v Moravském zemském muzeu od moravského paleolitu, přes dobu bronzovou i laténskou, neopominutelnou Velkou Moravu, hmotné dějiny středověké každodennosti, starší dějiny církevních korporací (zde především řádu johanitů) či historii měny na Moravě v letech 1648–1750. Připomenuty jsou také osobnosti Johanna Gregora Mendela či Leoš Janáčka či prostřednictvím osobnosti Daniela Slobody fenomén moravského národního obrození. Z dalších témat zmiňme otázky umělecké reflexe tradičního loutkového divadla, historie české literatury pro děti a mládež či témata brněnské meziválečné žurnalistiky a zahraničního druhého národního odboje (především zahraničních paravýsadků na území Protektorátu Čechy a Morava, mezi jejímiž členy percentuálně dominovali právě rodáci z Moravy). Zanedbána není ani prezentace význačných etnologických výzkumů Moravského zemského muzea (opět zmiňme stručně otázky studia lidové religiozity, novokřtěnecké keramiky, proměn tradičních řemesel a zaměstnání obyvatelstva a jejich zvyků, jakož i problematiku etnografické fotografie jako nástroje studia lidové kultury).

Přes zdánlivou prvoplánovou různorodost témat prezentovaných v rámci nové knihy Moravského zemského muzea však po detailnějším pohledu do publikace před čtenářem vystupuje sevřenější obraz, vypovídající především dnes o již 195leté o tradici odborného bádání na poli národní minulosti, nezbytného pro formování historické paměti a etnické identity obyvatel dnešní Moravy. Široký záběr celé práce plně odpovídá zvolenému titulu a zejména podtitulu, který dává předkládané knize hlavní svorník. Jak konstatoval i hlavní editor knihy Jiří Mitáček: „Dlouhodobou ambicí Moravského zemského muzea je vedle udržování významné role mezi českými paměťovými institucemi (a to jak na poli dokumentace a prezentace dokladů naší minulosti i současnosti, tak jejích popularizaci a představování nejširší veřejnosti) prezentovat muzeum jako tradiční plnohodnotnou vědeckou instituci stojící na pevné heuristické a odborné základně, tak jak bylo ostatně muzeum vnímáno od svých počátků hluboko v 19. století. Moravské zemské muzeum také v rozsahu zcela mimořádném (a v míře mimo ryze akademické prostředí srovnatelném pouze s Národním muzeem) věnuje pozornost širokému spektru historických a socio-kulturních témat a fenoménů, jejich dokumentaci, studiu a následné prezentaci.“ To ostatně potvrzuje i dalšími slovy: „Cena základního výzkumu Moravského zemského muzea je to o to vyšší, že je provázena především pečlivou dokumentací, jež umožňuje závěry a dosažené výsledky opětovně konfrontovat s vývojem jednotlivých vědních oborů. Jsou to právě především paměťové instituce, jež jsou povolány shromažďovat, dokumentovat, odborně zpracovávat a uchovávat písemné, ikonografické a především hmotné doklady života našich předků. Zásluhou vědeckých pracovníků odborných oddělení a ústavů Moravského zemského muzea se tak děje již téměř dvě stě let v míře nebývalé a kvalitě odpovídající významu a tradici této instituce. Šíře a erudice zde prováděného výzkumu reprezentují také stránky dílčích kapitol této knihy.“

Jednotlivé kapitoly knihy jsou psány zkušenými autory a jejich charakter (i po stránce jazykové) je toho dokladem. Jedním ze stěžejních kritérií publikace jednoznačně byla (vedle zcela samozřejmé odborné kvality jednotlivých textů) jejich jazyková a obsahová sdělnost a srozumitelnost širokému (tedy nikoliv, jako u řady vědeckých publikací, pouze odbornému) publiku. Rovněž výpravnost publikace, vybavené množstvím mapek, plánů a černobílých i barevných vyobrazení a fotografií, přispívá (stejně jako skutečnost, že kniha je díky česko-anglickému vydání dostupná i zahraničním zájemcům o moravskou historii) jejímu mimořádnému vyznění a řadí ji mezi nejvýznamnější příspěvky Moravského zemského muzea poznání naší národní minulosti. Kniha rovněž symbolicky završuje sedmiletý výzkumný projekt Moravského zemského muzea nazvaný Výzkum vývoje lidské společnosti ve vztahu k Moravě a ideje českého národa ve středoevropském kontextu, a nastavuje laťku dalším prezentačním projektům připravovaným Moravským zemským muzeem do budoucích let.

Vedoucí jednotlivých odborných týmů ke knize poznamenali:
PhDr. Ludvík Belcredi, vedoucí Archeologického ústavu MZM:
Bystřec: Moravské zemské muzeum je jedinečné systematickým výzkumem středověkých vesnic. Nejrozsáhlejší archeologický výzkum zaniklé středověké vsi ve střední Evropě, který přinesl komplexní poznatky o životě na ní.
Hrad Skály: výzkum stavebně ojedinělého hradu, neboť 3 jeho strany tvoří skála. Krátká doba šedesáti let existence poskytuje možnost velmi přesného datování nálezů. Způsob násilného zániku obou lokalit poskytuje nepřeberné množství informací.
Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc., editor knihy, odborník na raně středověkou archeologii (Velká Morava):
Severní část středního Pomoraví s centrem ve Starém Městě a Uherském Hradišti, tedy v historickém Veligradu, představuje spolu s Mikulčicemi nejvýznamnější oblast s nálezy raně středověké církevní i profánní architektury kladené do 9. století, do doby Velké Moravy. Na objevování a poznávání těchto nalezišť se již od roku 1949 podílejí archeologové MZM, přičemž na samých počátcích stojí objev základů vůbec prvního velkomoravského kostela učiněný ve Starém Města „Na Valách“, po němž následovaly další významné odkryvy, jako např. objev církevního areálu v Uherském Hradišti – Sadech, považovaného mnohými odborníky za sídlo vůbec prvního moravského biskupa sv. Metoděje.
PhDr. Hana Dvořáková, vedoucí Etnografického ústavu:
Evropa třetího tisíciletí klade čím dále tím větší váhu na zpětnou vazbu člověka na jeho prostředí, na jeho kořeny. Morava s nebývalým a ojedinělým potenciálem tradiční kultury, z nichž některé jsou na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO, představuje více než bohatý zdroj pro uplatňování a realizaci těchto tendencí – Etnografický ústav je při tom.

 

Doporučujeme

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Soutěž

 • Soutěž o knihu Kamínek

  Ode dneška soutěžíme o knihu Kamínek z nakladatelství Albatros. Pokud správně zodpovíte tři jednoduché soutěžní otázky a usměje-li se na vás štěstí při závěrečném losování, kniha bude vaše.

  Číst dál...

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení